Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Чернівецька суспільно-географічна школа

Географічні дослідження у Чернівецькому університеті започатковано у 1876/77 навчальному році, тобто практично відразу після заснування цього вищого навчального закладу (1875 рік). Тоді на філософському факультеті було засновано лабораторію мінералогії, а на факультеті права і політичних наук розпочато викладання економічної історії й статистики - курси економічної історії й світової торгівлі. З 1880 року викладались такі курси, як етнографія й регіональні курси географії Європи, дунайських країн, Африки, Азії. Серед економіко-географічних курсів зазначимо ще й такі галузеві курси, як економічна історія, статистика населення, статистика (цебто економічна географія) Австралії, Європи. Ці лекційні курси, семінарські й практичні заняття, а також наукові дослідження забезпечувались доктором філософії і права професором Ф. Ріттером фон Юрашеком, доктором права професором Вінцентом Йоном, доктором права повним професором Ю.Ріттером фон Рошман-Гірбургом та ін. В 1888/89 навчальному році запровадили для студентів семінар з господарських зв'язків на Буковині, цебто вперше - курс економічної географії краю. Ще 1878 р. в Ієні було опубліковано працю професора кафедри статистики Ю.Платтера "Соціальні дослідження Буковини". Ця праця була одним із перших економіко-географічних нарисів про тогочасну Буковину.

Перший період існування Чернівецького університету характеризувався несистематичними дослідженнями в галузі статистики (яка тоді охоплювала й економіко-географічні питання), в окремих галузях (антропографії, комерційної географії, загальної географії) і по окремих регіонах (особливо Австро-Угорщини, дунайських країн, частково Буковини й Галичини).

У 1923 р. в Чернівецькому університеті було створено географічне відділення (секцію), на якому серед інших читалися курси загальної географії, антропології, етнографії. Трохи згодом запроваджено курс фізичної та економічної географії світу і великих держав. Найвидатнішим науковцем тих часів був титулярний професор загальної географії і географії людини Константін Бретеску.

У 1940 р. після приєднання краю до України у Чернівецькому університеті організовано геолого-географічний факультет. Факультет і кафедру економічної географії очолив Г.Ваньков. Студенти географічного відділення спеціалізувались в галузі економічної географії. Восени 1944 р., після заверешння німецької окупації, географічний факультет відновив свою роботу. Кафедру економічної географії за цей час очолювали доценти Г.Ваньков,   Г.Новицький,   В.Онікієнко   (згодом   професор),   професори   Б.Вишневський,   М.Ігнатенко, Я.Жупанський, В.Руденко. 1961 року у складі науково-дослідної лабораторії з вивчення та економічної оцінки природних ресурсів Карпат і Прикарпаття розпочав роботу відділ розміщення продуктивних сил. 1991 року засновано лабораторію економічної оцінки "природно-ресурсного потенціалу території.

У повоєнний період на кафедрі економічної географії працювали такі відомі економіко-географи, як професор А.Синявський, професор Б.Вишневський, доцент В.Тюрін, В.Онікієнко, доцент Є.Миронова та ін. У цей самий час періодично працювали на кафедрі (консультували аспірантів і студентів з наукової роботи, очолювали ДЕК тощо) такі відомі економіко-географи, як професори О.Діброва, В.Поданчук, доцент І.Рибачок (Київ), професори А.Голіков, О.Ващенко (Львів), А.Преображенський, І.Нікольський (Москва) та ін. Одним з фундаторів географічної науки, зокрема економіко-географічної, у Чернівецькому університеті був відомий український географ А.Синявський. Очолюючи кафедру фізичної географії (1945-1947 рр.), він водночас продовжував та організовував дослідження в галузі антропогеографії, зокрема етнографії Буковини, етногенезу гуцулів.

У період становлення кафедри економічної географії (1945-1950 рр.) першочерговим завданням стало вивчення галузевої структури й розміщення господарства молодої Чернівецької області. З початку 60-х років чітко визначається основна наукова тематика кафедри - вивчення економіко-географічних проблем, пов'язаних з розробкою та науковим обгрунтуванням розміщення і перспективного розвитку продуктивних сил Карпат і Прикарпаття. У 60-70-х роках науково-дослідна робота кафедри спрямовується на вивчення процесу формування галузевих і виробничо-територіальних комплексів Карпат і Поділля (Н.Андрейцова, Е.Вихованський, Я.Жупанський, М.Ігнатенко, О.Ічоткін, І.Кончаківський та ін.), а згодом і докторські дисертації (М.Ігнатенко, Я.Жупанський).

Науковці кафедри економічної географії опрацьовували питання географії населення і розселення (Т.Дагаєва), промисловості (М.Ігнатенко, Я.Жупанський), сільського господарства (Е.Медвєдкова), виробничо-територіальних комплексів і регіональних проблем областей Карпатського регіону (В.Онікієнко, В.Руфін, Я.Бондаренко). Значна увага приділялась підготовці матеріалів для вчителів географії.
У 60-70-ті роки найбільша увага у науковій роботі кафедри приділяється дослідженню економіко-географічних проблем найважливіших галузей народного господарства та окремих виробництв, питань територіальної організації сільського господарства і промисловості, транспорту, населення й поселень. У 70-х роках розпочато робота з вивчення географії будівельної індустрії, сфери обслуговування і туризму. Традиційно значна увага на кафедрі приділялась картографічним роботам. Тут вперше в Україні було уведено методику картографічного моделювання виробничо-територіальних комплексів (Я.Жупанський).
Ще з середини 50-х років розпочалися економіко-географічні дослідження Івано-Франківської області. Для території цієї області опубліковано працю з географії промисловості (Я.Жупанський, М.Ігнатенко). Водночас з Карпатами і Прикарпаттям вивчається і Поділля, зокрема, сільське господарство цього краю (М.Курилюк, А.Дарова), географію населення і поселень (М.Крачило, В.Бутковський). Розгорнуто роботи з вивчення географії сфери обслуговування.

Сьогодні кафедра економічної географії - одна з найпотужніших у кадровому відношенні колективів однодумців: три професори доктори наук - В.Руденко, М.Крачило, А.Швиденко, шість доцентів кандидатів наук - Й.Бурка, Е.Калмуцька, І Кібич, Я.Кирпушко, Н.Коновалова, М.Жук. У складі кафедри функціонують навчальні та науково-дослідні лабораторії (зокрема, оцінки природно-ресурсного потенціалу регіону,комплексного природокористування і охорони природних ресурсів Українських Карпат і Прикарпаття). В останні роки чітко сформувалися три основні напрямки наукових досліджень, а саме:
1) оцінка   природно-ресурсного   потенціал України   (В.Рудєнко,   А.Швиденко,   Є.Рибчук, Л.Константинова,   Н.Лопушняк,   В.Гроходьський,   В.Вацеба   та ін.). Кафедра   економічної  географії Чернівецького університету є піонерною у розвитку цього напрямку.
2) соціально-географічні дослідження туризму, комплексу галузей  обслуговування  та  споживання населенням матеріальних і нематеріальних цінностей (М.Крачило, Е.Калмуцька та ін.).
3) економіко-географічний   аналіз   аграрно-промислових   та   будівельно-індустріальних   комплексів Й.Бурка,  Я.Кирпушко,   Н.Коновалова,   М.Жук).

Економіко-географічні дослідження виконуються також і на кафедрі географії і картографії України, що засновано 1991 р. (професор Я.Жупанський}. Кафедра стала організаційним центром з підготовки до друку "Краєзнавчого атласу Чернівецької області", посібника для вчителів "Географія Чернівецької області", енциклопедичного довідника "Чернівецька область".

З 1 вересня 2001 р. на географічному факультеті ЧНУ активно функціонує спеціалізована вчена рада К 76.051.04, що розглядає дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за двома спеціальностями 11.00.02 – економічна та соціальна географія та 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів (голова ради – проф. В.П.Руденко).

Основною тематикою в підготовці студентів і науковій роботі кафедри є українське краєзнавство (Я.Жупанський, В.Круль), історія і методологія української географічної науки (Я.Жупанський). На кафедрі вивчаються також проблеми маятникових трудових міграцій, трудових ресурсів (В.Джаман), організації агропромислового комплексу в сучасних умовах (П.Сухий), картографічного моделювання рекреаційних ресурсів і комплексів. На замовлення виробничих та урядових організацій кафедра виконує дослідження з проблем відтворення природних умов і ресурсів Прикарпаття, боротьби з несприятливими природними процесами на території області, розвитку альтернативних галузей енергетики.

Останні матеріали розділу "Суспільна географія"

Чернівецька суспільно-географічна школа

Географічні дослідження у Чернівецькому університеті започатковано у 1876/77 навчальному році, тобто...

Одеська суспільно-географічна школа

В місті Одеса становлення і розвиток географічних і геологічних наук та підготовка фахівців за цими ...

Геополітичний напрямок у географії

Вперше термін "геополітика" був введений Рудольфом Челленом у 1899 році. За визначенням Че...

Зародження німецької суспільно-географічної школи

Від початку формування національних географічних шкіл і до Першої світової війни німецька географічн...

Районологія у французькій географічній школі

Проблема вибору концепцій районування постала ще наприкінці ХІХ століття перед Відалем де ля Блашем ...

Французька суспільно-географічна школа. Географія людини

Всебічний розвиток суспільної географії у Франції почався у ХIХ столітті, як у Німеччині, але з запі...

Французька геополітична школа

Засновником французької геополітичної школи вважається Поль Відаль де ля Блаш (famousgeographers/31-...

Географічна наука