Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Геополітичний напрямок у географії

Вперше термін "геополітика" був введений Рудольфом Челленом у 1899 році. За визначенням Челлена, геополітика – це вчення про державу, як географічний організм, або явище в просторі, тобто вчення про державу, як країну, територію або область.

Геополітика (від грец. Geo – Земля, politike – мистецтво управління державою) – наука про географічну зумовленість різних політичних процесів. Само об’єднання слів "гео" і "політика" вказує на істотний зв'язок між географічним простором і політикою держави.

В ХІХ – на початку ХХ століття при досліджені головних складових держави "територія – населення – влада" більшість вчених віддавали пріоритет території.
На початку ХХ століття сила і вплив держави значною мірою залежали від географічного положення країни, чисельності населення та її природних багатств. В цей період геополітика розглядала земний простір, як найбільш важливий ресурс. На думку Р. Челлена, геополітика повинна розглядати державу, як географічний організм і, разом з тим, як політичний простір. Отже, держава – це земля, територія, природне середовище, населення.
Пізніше геополітика набула більш широкого кола значень, вона трактується і як ідеологія, і як політичний напрям держави.

Геополітику визначають як науку, яка вивчає закономірності організації і функціонування геополітичного простору і політосфери в територіальному вимірі, відносини між просторово-географічними одиницями (країнами, регіонами, континентами), глобальні географічні, політичні, економічні та інші процеси в контексті формування і використання стратегічного потенціалу держави, а також управління геополітичними факторами і процесами .
Геополітика – це сукупність фізичних і соціальних, матеріальних і моральних ресурсів держави, які об’єднують той потенціал, використання якого (а в деяких випадках навіть просто його наявність) дозволяють їй досягти своїх цілей на міжнародній арені .

За Е. А. Поздняковим, у складі геополітики, як науки виділяють два напрямки: геополітику приписуючу, доктрино-нормативну (до неї відносять всю німецьку школу) та геополітику оцінено-концептуальну (Маккіндер, Спікмен, Коен).
За іншими джерелами виділяють "фундаментальну" і "прикладну" геополітику. Фундаментальна вивчає розвиток світової політики із своєї точки зору, прикладна виробляє принципіальні рекомендації відносно генеральної лінії поведінки держави або групи держав на світовій арені. Прикладну також можна назвати геостратегією.

В структурі геополітики виділяють глобальну геополітику, аналітичну геополітику, прикладну і статичну геополітику. Теоретична геополітика може виступати, як наука, що вивчає закономірні зв’язки між географічними умовами і політикою, і як ідеологія, тобто як засіб, що виправдовує досягнення, збереження, зміцнення і зростання влади.

В якості ідеології геополітика може використовувати будь-які аргументи, пов’язані з географічним середовищем, без всілякої системи – лише впроваджуючи певні політичні акції. В цьому плані геополітика складає лише специфічний компонент ідеології взагалі – її "географічну" частину.

Фундаментальні дослідження геополітики відрізняються від прикладного її аналізу, перш за все цілями: якщо перші ставлять основним завданням пізнання і краще розуміння геополітичних процесів, то друге пов’язано з досить прагматичним завданням здійснення впливу і просто зміни поточної геополітики. Для більш чіткого розмежування фундаментальної і прикладної сторін (або компонент) геополітичної науки можна використати 5 критеріїв їх відносних відмінностей і розмежувань.

В сферу практичної геополітики входить все, що пов’язано з територіальними проблемами держави, її кордонами, з раціональним використанням і розподілом ресурсів, включаючи і людські ресурси.

Глобальна геополітика займається вивченням проблем міжнародних відносин, розробкою основних категорій, понять, закономірностей і основних тенденції міжнародного життя. Вона покликана досліджувати процеси і принципи розвитку держав, регіонів і світу в цілому, вивчати, як і з допомогою яких механізмів і на основі яких принципів вони живуть і функціонують.

Аналітична геополітика вивчає основоположні структури і суб’єкти, глобальні або стратегічні напрямки, найважливіші закономірності і принципи життєдіяльності, функціонування і еволюції сучасного світового співтовариства в тих аспектах, які стосуються розробки, прийняття і реалізації політичної стратегії основними діючими силами, так званими акторами міжнародної системи на глобальному, регіональному і локальному рівнях.

Етатична геополітика досліджує геополітичні проблеми держав або їх поєднань. Вона поділяється на зовнішню геополітику і внутрішню геополітику.
Перша вивчає вплив геопростору на політичні цілі та інтереси держави. З ростом взаємозалежності в світі все більшу значимість в геополітичному аналізі набув характер міждержавних відносин і його взаємодія з геопростором, який ставав уже не лише поляризованим навколо центрів сили, але й все більше стратифікувався, ієрархічно організовувався.
Етатична геополітика має своїм предметом дослідження держави не як статичну концепцію, а як живу істоту. Геополітика вивчає державу головним чином у її відношенні до оточення, до простору і ставить за мету вирішити проблеми, що випливають із вимоги держави, тоді як політичну географію цікавить, головним чином, лише просторові умови її буття. В цьому принципіальні відмінності між політичною географією і геополітикою: перша задовольняється статистичним описом держави, яка може також включати вивчення динаміки минулого її розвитку; друга є дисципліною, яка оцінює дану ситуацію; геополітика завжди спрямована на розвиток у майбутньому.

Мороз В.О.

Останні матеріали розділу "Суспільна географія"

Чернівецька суспільно-географічна школа

Географічні дослідження у Чернівецькому університеті започатковано у 1876/77 навчальному році, тобто...

Одеська суспільно-географічна школа

В місті Одеса становлення і розвиток географічних і геологічних наук та підготовка фахівців за цими ...

Геополітичний напрямок у географії

Вперше термін "геополітика" був введений Рудольфом Челленом у 1899 році. За визначенням Че...

Зародження німецької суспільно-географічної школи

Від початку формування національних географічних шкіл і до Першої світової війни німецька географічн...

Районологія у французькій географічній школі

Проблема вибору концепцій районування постала ще наприкінці ХІХ століття перед Відалем де ля Блашем ...

Французька суспільно-географічна школа. Географія людини

Всебічний розвиток суспільної географії у Франції почався у ХIХ столітті, як у Німеччині, але з запі...

Французька геополітична школа

Засновником французької геополітичної школи вважається Поль Відаль де ля Блаш (famousgeographers/31-...

Географічна наука