Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Загальні фізичні властивості грунтів

Фізичні властивості грунту пов'язані з його дисперсністю (роздробленістю на окремі частки) і пористістю (ступенем примикання частинок грунту одна до одної). Завдяки дисперсності і пористості в грунтах можна виділити три фази - тверду, рідку та газоподібну, що знаходяться у взаємодії. Найменш рухома частина - тверда фаза грунту і особливо мінерали, більше рухливі - органічні речовини, ще більш динамічні - рідка і газоподібна фази. Тому фізичні властивості можуть бути розділені на основні (загальні фізичні, фізико-хімічні, водні, повітряні, теплові) і функціональні, пов'язані з різними режимами (водним, повітряним, тепловим). До числа загальних фізичних властивостей грунту відносять відносну щільність, об'ємну щільність і пористість.

Відносна щільність грунту - це відношення маси його твердої фази до маси води в тому ж обсязі при температурі +4°С. Величина відносної щільності грунтів залежить від щільності частинок мінералів, що входять до грунту, та їх співвідношення, а також від кількості органічної речовини. Зазвичай щільність мінеральних горизонтів грунтів коливається в межах 2,4-2,8, а органогенних - від 1,4 до 1,8 (торф). Щільність верхніх гумусованих горизонтів грунтів в середньому дорівнює 2,5-2,6, нижніх - 2,6-2,7.

Об'ємна щільність грунту - маса одиниці об'єму абсолютно сухого грунту, взятого у природному заляганні, виражена в г/см3. Щільність - одне з найважливіших властивостей, що визначають здатність грунту пропускати і утримувати вологу, повітря, чинити опір знаряддям обробітку грунту тощо. Густина залежить від типу рослинності, механічного і мінералогічного складів грунту (дисперсності), будови, оструктуреності і ступеня обробки грунтів.

Найменша об'ємна щільність зазвичай спостерігається у верхніх горизонтах грунтів, найбільша - в іллювіальних та глейових горизонтах. У добре оструктурених, пухких дерново-підзолистих грунтах найменша об'ємна щільність спостерігається в лісових підстилках - 0,15-0,40 г/см3, в гумусових горизонтах вона підвищується до 0,8-1,0, в підзолистих - до 1,4 - 1,45, іллювіальних-до 1,5-1,6 і в материнській породі - до 1,4-1,6 г/см3. Величина об'ємної щільності грунтів залежить від типу рослинності. Так, в гумусових горизонтах під зімкнутими ялинниками вона дорівнює 0,9-1,1, під березняками -1,0-1,3, під злаками - 1,2-1,4 г/см3.

Кожен вид рослин здатний підтримувати об'ємну щільність грунтів на тому чи іншому рівні, тобто в певному інтервалі величин. Найбільш сприятлива для рослинності величина об'ємної щільності верхніх горизонтів грунтів коливається в межах 0,95-1,15 г/см3. Граничною величиною характеризуються глейові горизонти грунтів з максимальною об'ємною щільністю 2,0 г/см3. Якщо об'ємна щільність грунтів дорівнює 1,6-1,7 г/см3, корені деревних порід практично в грунт не проникають (при щільності грунту 2,66-2,70 г/см3), а сільськогосподарські культури знижують урожай в 3-4 рази . Грунт вважають пухким, якщо об'ємна щільність гумусових горизонтів дорівнює 0,9-0,95, нормальним - при 0,95-1,15, ущільненим - при 1,15-1,25, та сильноущільненим - за величин понад 1,25 г/см3. Знаючи величину об'ємної щільності горизонту грунту, можна підрахувати запас будь-якої сполуки в грунті.

Пористість - сумарний обсяг усіх пір і проміжків між частинками твердої фази грунту. Її обчислюють за щільністю та об'ємною щільністю грунту і виражають у % обсягу грунту. Розрізняють декілька форм пористості, найголовнішими з них є капілярна і некапілярна. Капілярна пористість зазвичай вимірюється в лабораторних умовах і дорівнює кількості води, яка утримується у тонких капілярних проміжках між частинками твердої фази грунту. Звичайно чим більше глинистих часток, тим більша капілярна пористість. В оструктурених грунтах вода між грудочками стікає через великий розмір пор, а в самих грудочках утримується в капілярах. Різниця між загальною і капілярною пористістю становить некапілярна пористість.

Найбільша пористість (80-90%) спостерігається в лісових підстилках, трав'яній повсті, торфі, тобто органогенних горизонтах. У мінеральних гумусованих горизонтах вона дорівнює 55-65%, у верхніх безгумусних 45-55%, в нижніх горизонтах грунту може бути нижче 45%. Мінімальна пористість спостерігається в глейових горизонтах грунтів і дорівнює близько 30%.

Для розвитку кореневих систем деревних порід найкращі умови створюються при пористості грунтів у 55-65%; при пористості 35-40% коріння важко проникають у грунт, а при пористості глейових горизонтів грунт практично стає корененепроникним. Велике значення має некапілярна пористість. Для найбільш освоєних корінням горизонтів вона, як правило, становить більше 10%; при зниженні її до 3% нижні горизонти грунтів стають малодоступними для коренів. Некапілярна пористість забезпечує проникнення повітря в грунт - аерацію. Для нормального розвитку рослин важливо, щоб грунти мали високу капілярну пористість і пористість аерації не менше 20% обсягу грунту

Останні матеріали розділу "Грунтознавство"

Родючість грунтів та її види

Під родючістю розуміють здатність грунтів задовольняти потребу рослин у воді і поживних речовинах. В...

Механічний склад грунтів та їх структура

Механічним складом називають співвідношення часток різного розміру, виражене у відсотках від маси гр...

Включення та новоутворення в грунтах

Включення - це тіла, що механічно втягнуті в товщу грунту, які не беруть участь в активних грунтоутв...

Колір грунту як морфологічна ознака

Колір грунту - найважливіша морфологічна ознака. Нерідко назва грунту дається за кольором верхніх го...

Позначення та опис грунтових горизонтів

Кожному з грунтових горизонтів дається буквенне позначення. Найбільш широко застосовується система б...

Морфологія грунтів. Грунтові горизонти

Морфологія грунтів - це вчення про зовнішні ознаки грунтів, що визначаються найчастіше за допомогою ...

Водний баланс грунту. Типи водного режиму грунтів

Водний баланс - це сукупність всіх видів надходження вологи в грунт і її витрачання з певного шару з...

Теплові властивості грунтів

Джерелом тепла в грунті є тепло променистої енергії Сонця. Середня кількість тепла, що надходить на ...

Географічна наука