Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Тишковець В.В., Опара В.М. Соціально-економічні проблеми протиерозійної організації території в Україні

  • Назва статті: Соціально-економічні проблеми протиерозійної організації території в Україні
  • Автор(и): Тишковець В.В., Опара В.М.
  • УДК: 631.112
  • Джерело публікації: Часопис соціально-економічної географії: Міжрегіональний зб. наукових праць – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. – Вип. 8(1). - С. 102-105
  • Видання: Часопис соціально-економічної географії
  • Рік публікації: 2010

Проаналізовано сучасний стан та визначені основні соціальні та економічні проблеми протиерозійної організації території в Україні. Виділено головні фактори,які впливають на загострення проблем ерозії грунтів в умовах ринкових перетворень земельних відносин. Розроблено принципові шляхи подолання критичної ситуації щодо деградації грунтів і втрати їх природньої родючості. Запропоновані конкретні заходи по негайному поліпшенню якісних характеристик грунтів та методи економічного і правового стимулювання грунтоохоронних заходів в риноквих умовах.
Ключові слова: організація території, ерозія грунтів, комплекс протиерозійних заходів, родючість грунтів,спустелення території,екологостабілізуючі угіддя, грунтоохоронні заходи.

Владимир Тышковец, Владимир Опара. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОЭРОЗИОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ В УКРАИНЕ. Проанализировано современное состояние и определены основные социальные и экономические проблемы противоэрозионной организации территории в Украине. Выделены основные факторы, которые влияют на обострение проблем эрозии почв в условиях рыночных преобразований земельных отношений. Разработаны принципиальные пути преодоления критической ситуации в отношении деградации почв и потери их природного плодородия. Предложены конкретные мероприятия по немедленному улучшению качественных характеристик почв и методы экономического и правового стимулирования почвозащитных мероприятий в рыночных условиях.
Ключевые слова: организация территории, эрозия почв, комплекс противоэрозионных мероприятий, плодородие почв, опустынивание территории, экологостабилизирующие угодья, почвоохранные мероприятия.

Volodymyr Tyshkovets, Volodymyr Opara. SOCIO-ECONOMICAL PROBLEMS OF THE ANTIEROSION ORGANIZATION OF THE TERRITORY IN UKRAINE. The current situation and main social and economical problems of antierosion organization of the territory in Ukraine has been determined and analyzed. The main factors, which influence on the aggravation of the erosion soils problems under the conditions of market transformation of land relations, has been marked. The principal ways of the resolving of critical situations as for the soils degradation and loosing of its natural fertility has been worked out. The concrete measures on immediate improvement of soils quality characteristics and methods of economical and legal stimulation of soil protective measures under the market relations have been proposed.
Keywords: territory organization, soil erosion, complex of antierosion measures, soils fertility, desertification of the territory, ecological stabilizing lands, soil protective measures.

 

Усі статті, які представлені на сайті Geograf.com.ua, розміщені виключно для ознайомлення. Копіювання та розповсюдження статей без письмового дозволу їх авторів суворо заборонено!

Фільтр наукових статей

Надіслати статтю для публікації

Географічна наука