Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Логвин М.М. Соціально-духовні чинники впливу на демографічний розвиток країн

  • Назва статті: Соціально-духовні чинники впливу на демографічний розвиток країн
  • Автор(и): Логвин М.М.
  • УДК: 911.3:314.18:331.5
  • Джерело публікації: Часопис соціально-економічної географії: Міжрегіональний зб. наукових праць – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. – Вип. 8(1). - С. 69-73
  • Видання: Часопис соціально-економічної географії
  • Рік публікації: 2010

Розкривається сутність демографічної поведінки населення в сучасних умовах. Акцентується увага на духовно-релігійних причинах демографічної кризи та депопуляції населення в країнах Центрально-Східної Європи в цілому, та України, зокрема. Представлено порівняльну характеристику окремих демографічних показників країн-сусідів України. Наголошується, що без підвищення ролі духовності в суспільстві, без повернення до традиційних християнських морально-етичних норм у людських стосунках і виробничих відносинах не можливо локалізувати жодну із криз, притаманних Україні.
Ключові слова: демографічні показники, демографічна криза, якість життя, депопуляція, відтворення, духовність, мораль, очікувана тривалість життя.

Михаил Логвин. СОЦИАЛЬНО-ДУХОВНЫЕ ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ НА ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТРАН. Раскрывается сущность демографического поведения населения в современных условиях. Акцентируется внимание на духовно религиозных причинах демографического кризиса и депопуляции населения в странах Центрально Восточной Европы в целом, и Украины, в частности. Представлена сравнительная характеристика отдельных демографических показателей стран-соседей Украины. Отмечается, что без повышения роли духовности в обществе, без возвращения к традиционным христианским морально-этическим нормам в человеческих отношениях и производственных отношениях не возможно локализовать ни один из кризисов, присущих Украине.
Ключевые слова: демографические показатели, демографический кризис, качество жизни, депопуляция, воспроизводство, духовность, мораль, ожидаемая продолжительность жизни.

Mykhailo Logvyn. SOCIALLY-SPIRITUAL FACTORS OF INFLUENCE ON DEMOGRAPHIC DEVELOPMENT OF COUNTRIES. Essence of demographic conduct of population opens up in modern terms. Attention is accented on spiritually religious reasons of demographic crisis and депопуляції of population in the countries of Centrally East Europe on the whole, and Ukraine, in particular. Comparative description of separate demographic indicators of countries-neighbours of Ukraine is presented. It is marked that without the increase of role of spirituality in society, without returning to the traditional christian ethical norms in human relations and production relations it is not possible to localize none of crises, inherent Ukraine.
Keywords : demographic indicators, demographic crisis, quality of life, depopulation, reproduction, spirituality, moral, expectation of life at birth.

 

Усі статті, які представлені на сайті Geograf.com.ua, розміщені виключно для ознайомлення. Копіювання та розповсюдження статей без письмового дозволу їх авторів суворо заборонено!

Фільтр наукових статей

Надіслати статтю для публікації

Географічна наука