Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Відомі географи, географічні персоналії

Матвієнко-Гарнага Федір Трофимович

Федір Трофимович Матвієнко-Гарнага (1884, Красноградський район, с. Абрамівка - 1937) — український економіко-географ і економіст.
Своєю науковою діяльністю Ф.Т.Матвієнко-Гарнага здійснив досить значний внесок, передусім, в економічну географію. У 1929 р. побачила світ його праця "Нариси з економічної географії України", яка була дозволена Державним Науково-Методологічним Комітетом Наркомосвіти УСРР до використання як посібник для вузів.

 

У передмові до посібника автор чітко визначив його завданням дослідження проблем методології економіко-географічної науки й економічної географії України. Проаналізувавши вступ до даної монографії, можна побачити, що автор не відходить від ідей революції і "будівництва нового соціалістичного ладу". Але поглядом із сьогодення ми можемо прочитати між рядками вступу просте прагнення до гармонії в українському суспільстві, до покращення добробуту українського народу.

Матвієнко-Гарнага у вступі до своїх "Нарисів" зазначав, що у вітчизняній географічній літературі досить мала кількість робіт, присвячених методології економіко-географічної науки. У зв’язку з цим він окремим розділом виділяє завдання, предмет і методологію економічної географії, у якому детально студіює проблему взаємовідносин природи і суспільства, пропонує визначення економічної географії на основі аналізу поглядів інших вчених, аналізує думки про предмет і методи економіко-географічних досліджень. Щоб у повній мірі дати теоретичне обгрунтування економічній географії, Ф.Т.Матвієнко-Гарнага звертається до думок інших учених, які досліджували методологічні основи даної галузі знань, враховує наявні наукові досягнення і визначає на свій лад предмет економічної географії. Вчений, зокрема, зупиняється на аналізі поглядів російських науковців С.В.Бернштайн-Когана, О.А.Костянтинова.
Ф.Т.Матвієнко-Гарнага зазначає, що економічна географія перебуває у стані "початкового нагромадження", а тому думки дослідників на її зміст досить розбіжні. Одні учені відносять її до економічних дисциплін, а інші – до природничих наук. З огляду на це, Ф.Т.Матвієнко-Гарнага окремо розкриває природні і суспільні фактори розвитку й розміщення галузей господарства. До природних чинників він відносить форму поверхні Землі, температуру та атмосферний тиск, вітри, властивості води, моря і річки, грунти, поклади мінеральних ресурсів, рослинність і тваринний світ, властивості людини як господарського чинника. До суспільних факторів належать форми політичного ладу, засоби розподілу доходів між населенням, капітал у різних галузях господарства, системи володіння капіталами, технічна вдосконаленість капіталів або їх відсталість, техніка господарського виробництва, стан господарства і культури, становище господарства країни відносно світового ринку, історія країни, господарські традиції і побут.

Таким чином, до предмету економічної географії вчений відносить не лише виключно суспільні чи виключно природні фактори, а сукупність (систему) цих процесів і явищ. АЛе, на думку вченого, вивчаючи факти природничого і соціального характеру, економічна географія підходить до них зі специфічного погляду і розглядає властивості цих фактів за особливим критерієм – значенням їх як витворчих чинників господарства; вона є наука про господарчі чинники, а не події.
Завданням економічної географії, на думку Ф.Матвієнка-Гарнаги, є встановлення системи взаємозалежності природних і суспільних факторів, їх впливу на галузі господарства певної території. Відповідно дослідник виділяє світову економічну географію, яка вивчає загальні принципи зв’язку між чинниками розвитку галузей господарства і самим господарством та місцеву (регіональну) економічну географію, що покликана, за переконаннями Ф.Т.Матвієнка-Гарнаги, пояснювати як загальні принципові чинники впливають на місцеве господарство.

У "Нарисах" Ф.Т.Матвієнко-Гарнага дає географічну характеристику природних факторів, що визначають умови формування і територіального розміщення галузей господарства. У спеціальній частині автор дає досить детальний опис фізико- й економіко-географічних особливостей кожного району за наступним планом (який, по суті, є планом комплексної географічної характеристики території): клімат, ґрунти, рослинність і тваринний світ, корисні копалини, добробут населення, сільське господарство, рівень розвитку промисловості, відносини району з іншими регіонами України.    Окремо вчений зупиняється на економіко-географічній характеристиці сільського господарства, галузей промисловості, транспорту й торгівлі.
Слід відзначити напрацювання ученого стосовно теоретичного обґрунтування основ економіко-географічного районування території України, при цьому особливу увагу він приділив сільськогосподарському районуванню території. Дослідник знову звертається до аналізу відомої літератури, присвяченої проблемам теорії і практики районування, й характеризує спроби такого районування за окремими напрямками (природними особливостями, суспільними умовами, спеціалізацією сільського господарства та наявністю енергетичних ресурсів в районі). У межах районістичного напрямку своїх досліджень Ф.Т.Матвієнко-Гарнага характеризує теоретичні напрацювання природничого районування в економічній географії, розкриває погляди академіка П.Тутковського, професора А.Єрмолова, О.Скворцова та тих дослідників, які відкидали вплив природних чинників в економіко-географічному районуванні (професор О.Челінцев), а також районування за системою господарства (проф.І.Бруцкус).  Ф.Т.Матвієнко-Гарнага приходить до висновку, що єдиного універсального критерію районування не може бути. Він пропонує свій критерій: класифікувати галузі господарства для виділення економічних районів за таким планом: характер продукції галузі, система виробництва, соціально-економічний стан господарства. Вчений пропонує свою схему економіко-географічного районування території України, виокремивши в ній вісім районів: Правобережне і Лівобережне Полісся, Правобережний і Лівобережний лісостеп, Північно-Східний район, Промисловий район, Хліботоргівельний та Надчорноморський райони.
Характеризуючи економіко-географічні особливості вугільно-металургійного регіону України, вчений фактично вивчає економічну географію Донецького регіону. При цьому він визначає "вугляно-рудно-металургійний" район та виокремлює його серед інших районів УСРР. Автор зупиняється на описі природних умов і ресурсів та сільського господарства району через аналіз чинників, що формують природні особливості регіону, та визначає їх вплив на розвиток і розміщення галузей сільського господарства. Ф.Т.Матвієнко-Гарнага характеризує видобувну і обробну галузі промисловості Донбасу й робить висновки стосовно економічного значення цього економічного району в господарській структурі України. Монографія Ф.Матвієнка-Гарнаги "Цукрова промисловість України за п’ятирічним пляном" може стати прикладом фундаментального дослідження галузі суспільного господарства і для нинішніх дослідників. Адже вченому вдається настільки структурувати матеріал, що фактично він формулює план економіко-географічної характеристики галузі господарства. Ф.Т.Матвієнко-Гарнага починає дослідження цієї важливої для економічного розвитку України галузі господарства з деталь-ного огляду історії її формування. Далі учений пропонує економіко-географічну характеристику галузі через врожайність і цукристість буряка, основні центри його переробки, а завершує дослідження аналізом географії ринку цукру в Україні. У своїх дослідженнях Ф.Т.Матвієнко-Гарнага приділяє увагу також вивченню природно-ресурсного потенціалу країни. Зокрема, монографія "Підземні багатства України" (1930) присвячена детальній географічній характеристиці мінерально-сировинної бази України.

Значний внесок зробив Ф.Т.Матвієнко-Гарнага у становлення і розвиток географічної освіти і науки в Україні. У 1930 році виходить друком його праця "Краєзнавство і краєзнавча робота". У цій монографії він висвітлив методологічні основи краєзнавства та досить детально описав методологію і методику власне краєзнавчих досліджень.
Багатозначне розуміння терміну "краєзнавство" Ф.Т.Матвієнко-Гарнага розкриває через три складові: 1) краєзнавство як певна сума якихось відомостей; 2) краєзнавство як робота або процес для засвоювання відомостей; 3) форми проведення краєзнавчої роботи. Велика заслуга його у тому, що він один із перших теоретиків краєзнавчих досліджень пропонує чітке й узагальнене визначення цієї галузі наукового пізнання: "краєзнавство – це є певна сума знаннів широких кол людности про природні й соціяльні факти та явища краю, про взаємну залежність цих фактів і явищ; ці знання набуваються внаслідок організованого громадського руху з метою вивчити й використати витворчі сили країни, виховати дослідників і активних будівників життя на підставі наукових досягнень та загальнодержавних завдань". Вчений приходить до висновку, що "краєзнавець повинен уміти пояснити кожний факт і явище у місцевому житті. На підставі первісних елементарних відомостей з кожної науки краєзнавець мусить подати послідовну закономірність існування та розвитку фактів і явищ". Об’єктом краєзнавчих досліджень вчений називає "витворчі сили" природи, економіки та побуту народу. Ф.Т.Матвієнко-Гарнага приділяє увагу плану фізико-географічного та економіко-географічного краєзнавчого дослідження, дає розуміння практичного краєзнавства, процесу збору інформації та її використання у практичному житті. Методами і етапами дослідницької діяльності краєзнавця він називає "зібрання і облік матеріалу, аналіз матеріалу та встановлення зв'язку між фактами і явищами, розподіл матеріалу по групах відповідно до питань, наукові висновки матеріялу, практичні висновки, пропаганда наукових і практичних висновків або освітня робота…".
Ф.Т.Матвієнко-Гарнага аналізує сукупність форм проведення краєзнавчих досліджень на кожному етапі, починаючи від організації такої роботи і закінчуючи формами пропаганди та методикою створення краєзнавчих музеїв. Завершує працю «Краєзнавство і краєзнавча робота» переліком літератури з підготовки до проведення краєзнавчих досліджень. Такий підхід до теоретичних і методичних основ краєзнавчої роботи, визначений Ф.Т.Матвієнком-Гарнагою, не втратив свого сенсу до нашого часу.

Ф.Т.Матвієнко-Гарнага був одним з відомих українських економістів, особливо у сфері шляхів і засобів нагромадження капіталу та проблем формування державного бюджету. Відомо лише декілька статей вченого, присвячених актуальним проблемам економічного розвитку України. Наприклад, "Восстановление и воспроизводство основных капиталов госпромышлености Украины в связи с налогами и сборами в ней" (Хозяйство Украины, 1925, №5), "Бюджет і господарство України" (Земельник, 1925, №8-9).

15 вересня 1937 року обвинувачений трійкою НКВС Харківської області як "учасник монархічної контрреволюційної організації". Розстріляний 19 вересня 1937 (реабілітований 5 лютого 1957). Похований у Харкові.

Найвідоміші праці вченого:

1. Матвиенко-Гарнага Ф. Восстановление и воспроизводство основных капиталов госпромышленности Укра-ины // Хозяйство Украины. - 1925. - № 5. - С.127-139.
2. Матвієнко-Гарнага Ф. Бюджет і господарство України // Земельник. - 1925. - № 8-9. - С.3-15.
3. Матвієнко-Гарнага Ф. Нариси з економічної географії України. Підручник для вищих шкіл. - Харків: Держ-видав України, 1929. - 200 с.
4. Матвієнко-Гарнага Ф. Вугляно-рудно-металюргійний район УСРР. - Харків: Держвидав України, 1930. - 50 с.
5. Матвієнко-Гарнага Ф.Т. Краєзнавство і краєзнавча робота. - Харків: Держвидав України, 1930. - 50 с.
6. Матвієнко-Гарнага Ф.Т. Підземні багатства України. - Харків: Держвидав України, 1930. - 56 с.
7. Матвієнко-Гарнага Ф.Т. Цукрова промисловість УСРР за п’ятирічним пляном. - Харків: Господарство України, 1931. - 56 с.


За матеріалами: Сергій Шевчук. Федір Матвієнко-Гарнага - видатний український економіко-географ і економіст // Історія української географії. Всеукраїнський науково-теоретичний часопис.- Тернопіль: Підручники і посібники, 2006. - Випуск 1 (13). - С.30-33.

Географічна наука