Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Питуляк М.В. Природний агроресурсний потенціал Тернопільської області: структура і особливості використання

 • Автор: Питуляк М.В.
 • Назва: Природний агроресурсний потенціал Тернопільської області: структура і особливості використання
 • Спеціальність: 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів
 • Рік захисту: 2003
 • Тип дисертації: Кандидатська
 • Науковий центр: Чернівці
 • Науковий керівник (консультант): Заставецька О.В.
 • УДК: 911:330.15 (477.84)
 • Установа, де виконано: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича
 • Провідна установа: Одеський національний університет ім. Іллі Мечникова
 • Індекс рубрикатора НБУВ: Б2(4УКР-4ТЕР) + Б2(4УКР-4ТЕР) + Б2(4УКР-4ТЕР) + Б2(4УКР-4ТЕР)
 • Шифр НБУВ: РА325776

Актуальність теми дослідження. У період трансформації суспільства від тоталітарної до ринкової систем господарювання проблеми природокористування набувають нового змісту. Впровадження товарно-ринкових відносин між власниками природних ресурсів і природокористуванням зумовлюють нові підходи до розв’язання практичних проблем природокористування. Саме тому актуальними в сучасних умовах залишаються питання вивчення природного потенціалу, передусім, таких його компонентів, що визначають комплексний розвиток господарства регіонів.

До них належить природний аграрний потенціал – основа розвитку сільського господарства – галузі, яка зазнає значної реструктуризації в усіх регіонах України. Особливо це стосується аграрно-промислових регіонів, в яких природний аграрний потенціал є основою розвитку господарства, ресурсом, що дозволяє забезпечити потреби населення і господарства у сировині і товарах народного споживання, а також зменшити залежність регіону від імпорту продуктів харчування. Прагнення до сталого розвитку, що передбачає раціональне природокористування з урахуванням екологічних обмежень, посилює необхідність конструктивно-географічних досліджень природного потенціалу регіонів, в тому числі аграрного.

Особливо важливого значення набуває обґрунтування наукових основ природокористування з метою досягнення динамічної рівноваги у регіональних геосистемах та поліпшення якості навколишнього середовища.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами і темами. Робота виконувалась згідно із науковою темою кафедри географії України Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка “Проблеми соціально-економічного розвитку Тернопільської області в умовах переходу суспільства до ринкових відносин”.

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є оцінка природного агроресурсного потенціалу території, з’ясування його структури і територіальних особливостей використання для оптимізації сільськогосподарського природокористування в умовах переходу суспільства до ринкових відносин.

Об’єкт дослідження – природний агроресурсний потенціал Тернопільської області – регіону, що відзначається давнім сільськогосподарським освоєнням і невисокими показниками землезабезпеченості в Україні, зниженням рівня продуктивності земельних ресурсів.

Предмет дослідження – обсяги, структура і територіальна диференціація природного агроресурсного потенціалу (ПАРП), рівень його продуктивності та оптимізація використання.

Методологічна основа, методи дослідження, використані матеріали. Методологічною основою дослідження є положення конструктивної географії, передусім концепція сталого розвитку регіону, вчення про природно-ресурсний потенціал.
У роботі використані законодавчі та нормативні акти України стосовно використання землі, розвитку сільського господарства в умовах реформування економіки.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному:

 • поглиблено теоретико-методологічні засади сільськогосподарського природокористування на основі концепції сталого розвитку;
 • уточнено поняття “природний агроресурсний потенціал” (ПАРП);
 • визначено комплекс методів оцінки величини і структури економіко-екологічної ефективності використання природних агроресурсів;
 • здійснено компонентний аналіз природного агроресурсного потенціалу Тернопільської області і виявлено рівень забезпеченості сільського господарства земельними і водними ресурсами;
 • встановлено вплив величини і структури природного агроресурсного потенціалу на ефективність і продуктивність сільськогосподарського виробництва в області;
 • проведено природно-агроресурсне районування Тернопільської області і виявлено рівень продуктивності природного агроресурсного потенціалу у природно-агроресурсних районах;
 • обґрунтовано головні напрями оптимізації раціонального використання природного агроресурсного потенціалу області.

 

Переглянути автореферат дисертації

 

Фільтр дисертацій

Географічна наука