Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Логвин М.М. Особливості сучасної геодемографічної поведінки населення світу

  • Назва статті: Особливості сучасної геодемографічної поведінки населення світу
  • Автор(и): Логвин М.М.
  • УДК: 911.3:314.18:331.5
  • Джерело публікації: Часопис соціально-економічної географії: Міжрегіональний зб. наукових праць – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2009. – Вип. 7. - С. 126-130
  • Видання: Часопис соціально-економічної географії
  • Рік публікації: 2009

В статті розглядаються чинники, що впливають на сучасні геодемографічні процеси. Акцентовано увагу на ролі духовності та традицій у відтворенні населення. Наголошується на кореляції моральних засад і демографічних процесів у суспільстві. Підкреслюється важливість традиційних сімейних і шлюбних відносин і загрозливість для демографічного майбутнього соціальних хвороб. Розкривається роль грамотності населення і, зокрема, жінок у демографічних процесах. Констатується, що демографічна поведінка населення є своєрідним індикатором дотримання і збереження духовних традицій країни, народу, етносу.
Ключові слова: демографічна поведінка, демографічні процеси, духовність, моральні принципи, традиції, віра, сумарний коефіцієнт народжуваності.

Михаил Логвин. ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО ГЕОДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ МИРА. В статье рассматриваются факторы, которые влияют на современные геодемографические процессы. Акцентировано внимание на роли духовности и традиций в воспроизводстве населения. Подчёркивается корреляция моральных устоев и демографических процессов в обществе. Отмечается важность традиционных семейных и брачных отношений и угрозу для демографического будущего социальных болезней. Раскрывается роль грамотности населения, и, в частности, женщин в демопроцессах. Констатируется, что демографическое поведение является своеобразным индикатором придерживания и сохранения духовных традиций страны, народа, этноса.
Ключевые слова: демографическое поведение, демографические процессы, духовность, моральные принципы, традиции, вера суммарный коэффициент рождаемости.

Mykhailo Logvyn. THE FEATURES OF MODERN GEODEMOGRAPHIС CONDUCT OF POPULATION OF THE WORLD. Factors which influence on modern geodemografical processes are examined in the article. Attention is accented on the role of spirituality and traditions in the recreation of population. Marked on correlation of moral principles and demographic processes in society. Importance of traditional domestic and marriage relations and threat is underlined for the demographic future of social illnesses. The role of literacy of population and, in particular, women opens up in demographic processes. Established, that a demographic conduct of population is the original indicator of observance and saving of spiritual traditions of country, people, nations.
Keywords : demographic conduct, demographic processes, spirituality, moral principles, traditions, faith, total fertility rate.

 

Усі статті, які представлені на сайті Geograf.com.ua, розміщені виключно для ознайомлення. Копіювання та розповсюдження статей без письмового дозволу їх авторів суворо заборонено!

Фільтр наукових статей

Надіслати статтю для публікації

Географічна наука