Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Танасюк М.В., Ходан Г.Д. Еколого-геохімічна оцінка дорожніх геосистем Прут­-Дністерського межиріччя (в межах Чернівецької області)

  • Назва статті: Еколого-геохімічна оцінка дорожніх геосистем Прут­-Дністерського межиріччя (в межах Чернівецької області)
  • Автор(и): Танасюк М.В., Ходан Г.Д.
  • УДК: 911.52:550.424 (477.85)
  • Джерело публікації: Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія.– 2010. – Вип. 21. – Вінниця, 2010. – С. 232-237
  • Видання: Наукові записки ВДПУ. Серія "Географія"
  • Рік публікації: 2010

Вивчення загальних екологічних особливостей дорожніх геосистем необхідно здійснювати на основі аналізу та оцінки геохімічних показників. Серед антропогенних чинників, що впливають на формування еколого-геохімічних властивостей дорожніх геосистем значний негативний вплив мають транспортні засоби, як джерела забруднення. Тому дослідження еколого-геохімічного стану дорожніх геосистем дозволяє нам оцінити їх, та визначити динаміку змін. На основі проведених досліджень геосистем Прут-Дністерського межиріччя обчислені коефіцієнти концентрації, визначені показники інтенсивності забруднення природного компоненту та інтегральний показник екологічної небезпеки, дана загальна оцінка еколого-геохімічної ситуації дорожніх геосистем досліджуваної території.

Ключові слова: дорожні геосистеми, техногенне забруднення, еколого­геохімічний стан, еколого-геохімічна ситуація, екологічна оцінка. 

Танасюк М.В., Ходан Г.Д. Эколого-геохимическая оценка дорожных геосистем Прут­Днестровского междуречья (в пределах Черновицкой области). Изучение общих экологических особенностей дорожных геосистем необходимо осуществлять на основе анализа и оценки геохимических показателей. Среди антропогенных факторов, влияющих на формирование эколого-геохимических свойств дорожных геосистем значительное негативное влияние оказывают транспортные средства, как источники загрязнения. Поэтому исследования эколого-геохимического состояния дорожных геосистем позволяет нам оценить их и определить динамику изменений. На основе проведенных исследований дорожных геосистем Прут-Днистерского междуречья вычислены коэффициенты концентрации, определены показатели интенсивности загрязнения природного компонента и интегральный показатель экологической опасности, дана общая оценка эколого-геохимической ситуации дорожных геосистем исследуемой территории. 
Ключевые слова: дорожные геосистемы, техногенное загрязнение, эколого-геохимическое состояние, эколого-геохимическая ситуация, экологическая оценка. 

Tanasyuk M.V.,Hodan G.D. Ecological-geochemical assessment of road-Dnisterskoho Geosystems Prut interfluve (within the Chernivtsi region). The study of general ecological characteristics of landscapes need to travel, based on analysis and evaluation of geochemical indicators. Among the anthropogenic factors influencing ecological and geochemical properties of road landscapes have significant negative impact vehicles as a source of contamination. There fore the study of ecological-geochemical state road landscape allows us to evaluate them and determine the dynamics of change. Based on the research road-Dnisterskoho Geosystems Prut interfluve calculated concentration ratios, the parameters of intensity of pollution of natural and integral component of the index of ecological disaster, provides a general assessment of environmental geochemical situation of road landscapes explored territory.
Keywords: road landscapes, technogenic pollution, ecological and geochemical state environ­mental geochemical situation, environmental assessment.

 

Усі статті, які представлені на сайті Geograf.com.ua, розміщені виключно для ознайомлення. Копіювання та розповсюдження статей без письмового дозволу їх авторів суворо заборонено!

Фільтр наукових статей

Надіслати статтю для публікації

Географічна наука