Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Пугач С.О. Міжрегіональні міграції населення Волинської області у 2000–2008 рр.

  • Назва статті: Міжрегіональні міграції населення Волинської області у 2000–2008 рр.
  • Автор(и): Пугач С.О.
  • УДК: 911.3:314.7 (477.82)
  • Джерело публікації: Часопис соціально-економічної географії: Міжрегіональний зб. наукових праць – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. – Вип. 8(1). - С. 150-154
  • Видання: Часопис соціально-економічної географії
  • Рік публікації: 2010

Проаналізовано основні показники міжрегіональної міграції населення Волинської області протягом 2000–2008 рр. Охарактеризовано територіальні закономірності перебігу міжрегіональних міграцій всередині області в розрізі адміністративних районів та міст обласного підпорядкування. Виявлено математичні залежності між сальдо міграції, відстанню між регіонами та чисельністю населення. Досліджено міграційні зв’язки Волинської області з іншими регіонами України.
Встановлено, що чисельність мігрантів прямо пропорційна чисельності населення регіону та обернено пропорційна відстані між регіонами.
Ключові слова: валова міграція, сальдо міграції, прибуття, вибуття, міжрегіональна міграція, міграційний обмін.

Сергей Пугач. МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ ВОЛЫНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2000-2008 ГГ. Проанализированы основные показатели межрегиональной миграции населения Волынской области на протяжении 2000–2008 гг. Охарактеризованы территориальные закономерности межрегиональных миграций внутри области в разрезе административных районов и городов областного подчинения. Обнаружены математические зависимости между сальдо миграции, расстоянием между регионами и численностью населения. Исследованы миграционные связи Волынской области с другими регионами Украины. Установлено, что численность мигрантов прямо пропорциональна численности населения
региона и обратно пропорциональна расстоянию между регионами.
Ключевые с лова: валовая миграция, сальдо миграции, прибытие, выбытие, межрегиональная миграция, миграционный обмен.

Sergiy Puhach. THE INTER-REGIONAL POPULATION MIGRATIONS OF THE VOLYN REGION IN 2000–2008. The basic indicators of inter-regional population migrations of the Volyn region in 2000–2008 are analysed. The territorial regularities of inter-regional migrations in the section of administrative districts and cities of regional submission are characterised. Mathematical dependences between net migration, distance between regions and population are found out. The migratory communications of the Volyn region with other regions of Ukraine are investigated. It is established that number of migrants is directly proportional to population of region and inversely proportional to distance between regions.
Keywords: gross migration, net migration, arrival, departure, inter-regional migration, a migratory exchange.

 

Усі статті, які представлені на сайті Geograf.com.ua, розміщені виключно для ознайомлення. Копіювання та розповсюдження статей без письмового дозволу їх авторів суворо заборонено!

Фільтр наукових статей

Надіслати статтю для публікації

Географічна наука